Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 129

Làm gì khi không đồng ý với quyết định xử phạt của CSGT?

Làm gì khi không đồng ý với quyết định xử phạt của CSGT?

Khi không đồng ý với quyết định xử phạt của Cảnh sát giao thông (CSGT), người vi phạm có quyền khiếu nại hoặc gửi Đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.


Người dân có quyền khiếu nại quyết định xử phạt của CSGT

Theo trình tự khiếu nại quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại 2011, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người dân có quyền:

 - Khiếu nại lần đầu đến CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính hoặc cơ quan của CSGT ra quyết định xử phạt;

- Khởi kiện vụ án hành chính.

Đối với việc khiếu nại, trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu (hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án).

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Việc khiếu nại được thực hiện bằng 02 hình thức:

- Gửi Đơn khiếu nại;

- Khiếu nại trực tiếp.

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

 Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người khiếu nại viết Đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận.

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính (trừ trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác).

 

Khởi kiện tại Tòa án

Theo Luật Tố tụng hành chính 2015, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật này.

Người khởi kiện gửi các giấy tờ sau trực tiếp tại Tòa án hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có) đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

- Đơn khởi kiện;

- Bản chính quyết định xử phạt của CSGT;

- Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện;

- Bản chính quyết định giải quyết khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh việc đã khiếu nại (nếu có)…

Người khởi kiện có thể đồng thời yêu cầu CSGT đã ra quyết định xử phạt bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra nếu quyết định xử phạt là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho người khởi kiện (chẳng hạn do bị giữ xe mà không thể chở khách dẫn đến mất thu nhập…)

Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy định như sau:

- Chưa khiếu nại: Thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định xử phạt.

- Đã khiếu nại:

+ 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

+ 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Nguồn: LuatVietNam

Link truy cập: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/lam-gi-khi-khong-dong-y-voi-quyet-dinh-xu-phat-cua-csgt-570-25088-article.html

 

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020
Ngoại khóa Lớp Tiếng Anh pháp lý
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"
Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"
Khóa đào tạo "Quản trị rủi ro trong soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh" và “ Vận dụng pháp luật về lao động trong quản lý nhân sự”
Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019
TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)
KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"
CV v/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn dành cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"
Khóa đào tạo "Áp dụng Công ước Viên 1980 và INCOTERM 2010 trong hoạt động kinh doanh”
Khóa đào tạo "Kiến thức pháp luật cho Cán bộ - Nhân viên ngành Ngân hàng"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức PL về HĐ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng"
Khóa đào tạo "Những vấn đề pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp & Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế" và "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"