Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 591

LỊCH HỌC TUẦN 8 (Từ ngày 30/9 - 06/10/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 8 (Từ ngày 30/9 -06/10/2019)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ năm

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

30/9

02/10

 

04/10

05/10

06/10

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

 Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm chuyên sâu

Phòng A802

Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm chuyên sâu

Phòng A802

Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm chuyên sâu

Phòng A802

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

 Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm chuyên sâu

Phòng A802

Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm chuyên sâu

Phòng A802

Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm chuyên sâu

Phòng A802

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh pháp lý

Phòng A709

Tiếng Anh pháp lý

Phòng A709

Chương trình “Chinh phục giảng đường”

Tiếng Anh pháp lý

Phòng A709

Chương trình “Chinh phục giảng đường