Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 662

LỊCH HỌC TUẦN 6 (Từ ngày 16/9 - 22/9/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 6 (Từ ngày 16/9 – 22/9/2019)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

16/9

18/9

20/9

21/9

22/9

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

 

 

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

 

 

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704