Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 626

LỊCH HỌC TUẦN 5 (Từ ngày 09/9 - 15/9/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 5 (Từ ngày 09/9 – 15/9/2019)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

09/9

11/9

13/9

14/9

15/9

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

Pháp luật Lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Phòng A710

Pháp luật Lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Phòng A710

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

Pháp luật Lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Phòng A710

Pháp luật Lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Phòng A710

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Phòng A710

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Phòng A710

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Phòng A710