Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 623

LỊCH HỌC TUẦN 4 (Từ ngày 02/9 - 08/9/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 4 (Từ ngày 02/9 – 08/9/2019)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

02/9

04/9

06/9

07/9

08/9

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

 

 

Pháp luật Lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Phòng A710

Pháp luật Lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Phòng A710

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

Pháp luật Lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Phòng A710

Pháp luật Lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Phòng A710

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Phòng A710

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Phòng A710