Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 655

LỊCH HỌC TUẦN 3 (Từ ngày 26/8 - 01/9/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 3 (Từ ngày 26/8 – 01/9/2019)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

26/8

28/8

30/8

31/8

01/9

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

     

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp

Phòng A710

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp

Phòng A710

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

     

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp

Phòng A710

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp

Phòng A710

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Phòng A710

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Phòng A710

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Phòng A710