Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 577

LỊCH HỌC TUẦN 16 (Từ ngày 25/11 - 01/12/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 16 (Từ ngày 25/11 – 01/12)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

25/11

27/11

29/11

30/11

01/12

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

A403

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

A403

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

A403

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

A403

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706