Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 552

LỊCH HỌC TUẦN 15 (Từ ngày 18/11 - 24/11/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 15 (Từ ngày 18/11 – 24/11)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

18/11

20/11

22/11

23/11

24/11

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

A403

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

A403

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

A403

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐ KD – TM

A709

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

A403

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706

 

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706