Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 647

LỊCH HỌC TUẦN 14 (Từ ngày 11/11 - 17/11/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 14 (Từ ngày 11/11 – 17/11)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

11/11

13/11

15/11

16/11

17/11

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

PLKD

Bất động sản

A702

PLKD

Bất động sản

A702

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

PLKD

Bất động sản

A702

PLKD

Bất động sản

A702

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A706