Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 568

LỊCH HỌC TUẦN 13 (Từ ngày 04/11 - 10/11/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 13 (Từ ngày 04/11-10/11)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

04/11

06/11

08/11

09/11

10/11

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

PLKD

Bất động sản

A702

PLKD

Bất động sản

A702

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

PLKD

Bất động sản

A702

PLKD

Bất động sản

A702

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh pháp lý

(Final Test)

Phòng A709

Tiếng Anh pháp lý

Phòng A706

Tiếng Anh pháp lý

Phòng A706

Tiếng Anh pháp lý

Phòng A706