Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 544

LỊCH HỌC TUẦN 12 (Từ ngày 28/10 - 03/11/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 12 (Từ ngày 28/10 – 03/11)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

28/10

30/11

01/11

02/11

03/11

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

 

 

 

 

 

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

 

 

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A709

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A709

Tiếng Anh

 pháp lý

Phòng A709