Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 571

LỊCH HỌC TUẦN 1 (Từ ngày 12/8 - 18/8/2019)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 1 (Từ ngày 12/8 – 18/8/2019)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ 7

Chủ Nhật

19/8

21/8

23/8

24/8

25/8

SÁNG

Từ 8h00 đến 11h00

     

Quản trị hành chính văn phòng & nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp

Phòng B202

Quản trị hành chính văn phòng & nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp

Phòng B202

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

     

Quản trị hành chính văn phòng & nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp

Phòng B202

Quản trị hành chính văn phòng & nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp

Phòng B202

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704

- Tiếng Anh pháp lý 

Phòng A709

- Pháp luật kinh doanh dành cho NQL

Phòng A704