Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 202

LỊCH HỌC TUẦN 08 (Từ ngày 05 – 11/10/2020)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 08 (Từ ngày 05 – 11/10/2020)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

SÁNG

Từ 08h30 đến 11h30

 

 

 

 

 

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

A706

Tiếng Anh

 pháp lý

A706

Tiếng Anh

 pháp lý

A706

 

 

PL kinh doanh dành cho NQL DN

A708

PL kinh doanh dành cho NQL DN

PL kinh doanh dành cho NQL DN