Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 213

LỊCH HỌC TUẦN 06 (Từ ngày 21 – 27/9/2020)

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG

TUẦN 06 (Từ ngày 21 – 27/9/2020)

BUỔI/NGÀY

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

SÁNG

Từ 08h30 đến 11h30

 

 

 

Pháp luật kinh doanh bất động sản

A1002

Pháp luật kinh doanh bất động sản

A1002

CHIỀU

Từ 13h30 đến 16h30

 

 

 

TỐI

Từ 18h00 đến 20h00

Tiếng Anh

 pháp lý

A706

Tiếng Anh

 pháp lý

A706

Tiếng Anh

 pháp lý

A706

 

 

PL kinh doanh dành cho NQL DN

A708

PL kinh doanh dành cho NQL DN

A708

PL kinh doanh dành cho NQL DN

A708